POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.sop-psychoterapia.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Inspiro Centrum Rozwoju Anna Bednarowicz z siedzibą przy ul. Osterwy 35A, 43-300 Bielsko-Biała (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@sop-psychoterapia.pl.
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zarejestrowania klienta na wizytę przez formularz rezerwacji lub w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego) dostępnego na stronie www.sop-psychoterapia.pl (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego):
   1. imię,
   2. adres e-mail,
   3. numer telefonu,
   4. inne dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  5. Przekazanie danych wskazanych w ust. 6 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność wysłania użytkownikowi odpowiedzi.
  6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi wysłanego za pomocą formularza zapytania.
  7. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji usługi lub wynikający z przepisów prawa. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas niezbędny do realizacji umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
  8. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych.
  9. Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze.
  10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
  11. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
   1. prawo dostępu do danych osobowych,
   2. prawo do sprostowania danych osobowych,
   3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
   7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  12. W celu realizacji wskazanych w ust. 19 powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@sop-psychoterapia.pl.
  13. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  14. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu www.sop-psychoterapia.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.

   

 2. POLITYKA COOKIES
  § 1

  1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

   Niniejsza strona internetowa www.grupa-tense.pl oraz wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:

   1. tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju,
   2. optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,
   3. mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);

   W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów z którymi współpracujemy:

   • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
   • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
   • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
   • Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),
   • Smarsupp (administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej),
   • Albacross (administrator cookies: Albacross Nordic AB z siedzibą w Szwecji.
  2. Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; (b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.sop-psychoterapia.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
  4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.sop-psychoterapia.pli jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
  5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.sop-psychoterapia.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

  § 2

  1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem.

  § 3

  1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, o których mowa w § 1 ust. 4 powyżej, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika Serwisu do Serwisu za uprzednią jego zgodą, w tym:
   1. w celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej,
   2. w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Serwisu;
   3. wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
   4. wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, które dane dotyczą.
  2. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, tj. podmioty obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, usługi księgowe i prawne.
  3. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej:
   1. imię i nazwisko,
   2. nazwę firmy,
   3. numer telefonu kontaktowego,
   4. adres e-mail,
   5. adresy IP,
   6. adres www strony Użytkownika,
   7. informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika biznesu.
  4. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.
  5. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.
  6. Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 4 ust. 1.
  7. Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, lub poprzez aplikację internetową (live chat).
  8. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  9. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.
  10. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.sop-psychoterapia.pl/kontakt/.

Umów wizytę

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google