Regulamin strony internetowej sop-psychoterapia.pl

 

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego sop-psychoterapia.pl Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

Postanowienia ogólne

Definicje

Rodzaj i zakres usług elektronicznych

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

Tryb postępowania reklamacyjnego

Własność intelektualna

Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Strona www.sop-psychoterapia.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.sop-psychoterapia.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.sop-psychoterapia.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.sop-psychoterapia.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 7. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 8. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 9. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 10. DEFINICJE
 11. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.sop-psychoterapia.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 13. USŁUGODAWCA – Anna Bednarowicz wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Inspiro Centrum Rozwoju Anna Bednarowicz, adres siedziby: Osterwy 35a, adres do doręczeń: Osterwy 35a, NIP: 5470083173, REGON: 070481203, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@sop-psychoterapia.pl, tel. 515130069.
 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 16. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 17. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 18. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 19. zarezerwowanie terminu usług oraz usług online, świadczonych u specjalistów współpracujących z firmą
 20. dokonywanie płatności
 21. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 8. komputer z dostępem do Internetu,
 9. dostęp do poczty elektronicznej,
 10. przeglądarka internetowa,
 11. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 12. UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI
 13. Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe oraz treść przesyłanej wiadomości, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce prywatności.
 14. DANE OSOBOWE
  1. Administrator zbiera od Użytkowników korzystających z niektórych usług udostępnionych na niniejszej stronie www (np. formularz kontaktowy) następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.
  2. Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej zawsze proszony jest o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności. Za każdym razem użytkownik korzystający z wskazanych usług poproszony jest o złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności poprzez za znacznie checkboxa, co jest równoznaczne z akceptacją postanowień umieszczonych w polityce prywatności w zakresie obowiązku informacyjnego Administratora Danych względem osoby, której dane przetwarza. Brak wyraźnego złożenia wskazanego oświadczenia uniemożliwi użytkownikowi skorzystanie z wskazanych usług strony internetowej.
 15. METODY PŁATNOŚCI
  1. Dostępne są następujące formy płatności za zamówienie: przelew tradycyjny, płatności online.
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis paynaw.
  3. Do płatności online zalicza się szybki przelew internetowy, BLIK oraz opłatę za pomocą karty płatniczej/kredytowej.
  4. Honorowane karty płatnicze to:
 16. Visa
 17. MasterCard
  1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  2. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie operatora paynaw
  3. W przypadku płatności z użyciem karty płatnicznej czas realizacji następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu środków na koncie Usługodawcy.
 18. REZERWACJA
  1. Rezerwacje usług, realizowanych przez specjalistów współpracujących z firmą Inspiro Centrum Rozwoju Anna Bednarowicz, mogą być dokonywane telefonicznie, przez formularz kontaktowy, a także na stronie internetowej.
  2. Wszystkie rezerwacje usług realizowanych wymagają przedpłaty całości kosztów usługi.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sop-psychoterapia.pl
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sop-psychoterapia.pl korzystają z ochrony prawa autorskiego i są własnością www.sop-psychoterapia.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sop-psychoterapia.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sop-psychoterapia.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. KONTAKT
  1. W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji: kontak@sop-psychoterapia.pl lub telefonicznie 767 408 351

Umów wizytę

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google